Grafik / zapisy

CENNIK:

Cena każdego kursu to 3000 zł/rocznie (płatne w 10 miesięcznych ratach po 300 zł, obejmujące łącznie 40 spotkań). Dla rodzeństwa obowiązuje zniżka 10%.

WCZEŚNIEJSZE ZAPISY – stara cena!

Zapisz się na zajęcia do 30 lipca a zapłacisz za zajęcia starą cenę 🙂

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W AKADEMII KALAMO

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach muszą być przesłane do Akademii Kalamo w formie poczty elektronicznej biuro@kalamo.pl lub z zastosowaniem formularza zgłoszeniowego zawartego na stronie internetowej.
 2. Świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Kalamo odbywa się w formie zajęć grupowych.
 3. Zajęcia grupowe odbywają się wedle wcześniej ustalonego harmonogramu. Termin zajęć indywidualnych ustalany jest na bieżąco z Opiekunami.
 4. Zajęcia dla danej grupy zostają realizowane gdy grupa liczy minimum 4 osoby oraz maksymalnie 10 osób – chyba, że wszystkie osoby z grupy wyrażą zgodę na zmianę tego postanowienia.
 5. Opłatę miesięczną Opiekunowie zobowiązani są uiszczać regularnie w każdym miesiącu.
 6. Opłata miesięczna podana jest w terminarzu (terminarz zajęć i opłat dostają rodzice po zapisaniu dziecka na zajęcia)
 7. W przypadku  nieobecności  dziecka należy poinformować najpóźniej dzień przed zajęciami do godz. 16-ej drogą sms lub e-mailową.
 8. Akademia nie zwraca kosztów niewykorzystanej usługi, może zaproponować odrobienie zajęć w miarę możliwości organizacyjnych.
 9. Akademia Kalamo zastrzega sobie prawo do odwołania opłaconej usługi, zobowiązana jest wówczas do powiadomienia Opiekuna oraz do zaproponowania równorzędnej usługi w innym terminie. Odpowiednia informacja będzie wysłana systemem SMSowym oraz e-mailem na dane kontaktowe uczestnika podane w Karcie zgłoszeniowej.
 10. Akademia Kalamo ma obowiązek o powiadomieniu Uczniów o zasadach panujących na zajęciach.
 11. Nie dostosowanie się do zasad, mimo kilkakrotnego upomnienia, może skutkować rozwiązaniem umowy.
 12. Uczniowie biorący udział w zajęciach zobowiązani są do zmiany obuwia. Do sal edukacyjnych można wejść w skarpetkach lub w zmienionym obuwiu.

REGULAMIN PRZEBYWANIA W AKADEMII KALAMO

 1. Organizator zapewnia plan zajęć dopasowany do ich tematyki i charakteru.
 2. Zajęcia odbywają się w siedzibie Akademii Kalamo (ul. Redłowska 35, Gdynia) lub poza siedzibą Organizatora.
 3. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany trener (zwany w niniejszym Regulaminie odpowiednio: trener lub prowadzący zajęcia.)
 4. W zajęciach Akademii Kalamo dzieci od 3 roku życia uczestniczą samodzielnie. W przypadku grup Maluchy na Start, w zajęciach uczestniczy razem z dzieckiem rodzic/opiekun prawny lub pisemnie upoważniona osoba do momentu kiedy dziecko gotowe jest zostać na zajęciach samo.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na kolejne zajęcia lub uczestniczenia w danych zajęciach, w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez uczestnika zasad współżycia w grupie (w tym w przypadku stwarzania zagrożenia dla pozostałych uczestników zajęć) oraz dbałości o ład i porządek w Akademii Kalamo lub wykorzystywania sprzętu i pomocy dydaktycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć dziecko na zajęcia (bez objawów jakiejkolwiek infekcji) oraz osobiście je z nich odebrać niezwłocznie po zakończeniu zajęć, biorąc tym samym odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Dziecko z Akademii Kalamo może odebrać wyłącznie rodzic/opiekun prawny lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, chyba że ustalono inaczej.
 7. Prowadzący zajęcia dokładają wszelkich starań, aby zajęcia nie zagrażały bezpieczeństwu uczestników.
 8. Uczestnicy powinni przybyć na zajęcia punktualnie i są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do wskazówek i poleceń osób prowadzących zajęcia.   W czasie zajęć uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać sali zajęć.
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania uczestników. Koszt ewentualnej naprawy uszkodzonej/zniszczonej rzeczy ponosi rodzic/opiekun prawny uczestnika lub dorosły uczestnik.
 10. Ubezpieczenia dzieci na czas zajęć w Akademii Kalamo rodzice mogą dokonać dobrowolnie i we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza dzieci biorących udział w zajęciach. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed i po zakończeniu zajęć.
 12. W Akademii Kalamo obowiązuje zmiana obuwia i strój zgodnie ze wskazaniami prowadzącego zajęcia.
 13. Rodzic/opiekun prawny winien poinformować prowadzącego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka uczestniczącego w zajęciach, innych uczestników i na prawidłowy przebieg zajęć.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione na terenie odbywania się zajęć rzeczy osobiste, dokumenty, pieniądze.
 15. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób nieszkodzący i nie zagrażający innym uczestnikom.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Akademia Wiedzy ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług.
 2. Niniejszy Regulamin wraz z obowiązującym cennikiem stanowi integralna część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Opiekunem, a Akademią Kalamo.
 3. Akademia Kalamo zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu oraz cennika usług i podania ich do wiadomości na stronie internetowej. Zmiana ceny nie może dotyczyć usług w ramach umów już zawartych i nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

ZAPISY NA KURSY ROCZNE:

 

ZAPISY NA WARSZTATY JEDNORAZOWE: